Korzystając ze strony akceptujesz Politykę Cookies. Więcej informacji Akceptuję

Regulamin


§1. Postanowienia ogólne
 

§2. Definicje

§3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów

§4. Zasady korzystania z portalu

§5. Własność intelektualna, odpowiedzialność i zastrzeżenia wydawcy

§6. Ochrona danych osobowych

§7. Postępowanie reklamacyjne

§8. Postanowienia końcowe§1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady obowiązujące w portalu Wakacjusz.net (dalej Regulamin).

1.2 Portal udostępniany jest bezpłatnie w sieci Internet pod nazwą i domeną Wakacjusz.net (dalej jako Portal).

1.3 Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu z chwilą podjęcia czynności mających na celu skorzystanie ze świadczonych Usług przez Portal.

1.4 Celem Portalu jest promocja obiektów noclegowych, konferencyjnych, gastronomicznych, rozrywkowych w Internecie.

1.5 Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z dniem ich umieszczenia w Portalu. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z ich zaakceptowaniem przez Użytkownika.

1.6 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia Usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania przez Użytkowników oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) i Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami).

§2. Definicje

2.1 Portal – serwis internetowy dostępny pod adresem Wakacjusz.net, będący własnością Wydawcy i przez Wydawcę administrowany, poświęcony tematyce turystycznej.

2.2 Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Portalu. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na Portalu.

2.3 Wydawca – Concept Apps Łukasz Grzejszczak z siedzibą: ul. Coopera 6A/39, 01-315 Warszawa, NIP: 836-176-85-48, REGON: 147168582

2.4   Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna, bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów i Usług Portalu Wakacjusz.net.

2.5   Newsletter - elektroniczna forma biuletynu informacyjnego rozsyłana za pomocą poczty elektronicznej do Użytkowników, którzy wyrazili chęć otrzymywania go wypełniając specjalnie do tego przygotowany formularz na stronie Wakacjusz.net.

2.6  Mailing Informacyjny – elektroniczny kanał dystrybucji komunikatów oraz informacji tekstowych dostarczanych za pomocą poczty elektronicznej do użytkowników Portalu, dotyczących wydarzeń i nowości w branży turystycznej lub ofert zarejestrowanych na Portalu Wakacjusz.net.

2.7 Klient Wakacjusz.net – każda osoba, jednostka organizacyjna lub firma działająca i proponująca usługi oraz produkty, które mogą być oferowane w portalu turystycznym Wakacjusz.net.

2.8 Reklama Klienta Wakacjusz.net – wizytówka ww. podmiotu działającego w branży turystycznej, zawierająca informacje na temat rodzaju prowadzonej działalności oraz szczegółowego opisu proponowanych usług przez dany podmiot.

2.9 Usługi – narzędzia, treści merytoryczne, zasoby informacji udostępniane i świadczone Użytkownikom przez Wydawcę za pośrednictwem Portalu, a w szczególności:

a) rejestracja oraz korzystanie ze spersonalizowanego Konta Użytkownika,

b) udostępnianie w ogólnodostępnej wyszukiwarce Portalu Wakacjusz.net opisów Klientów Wakacjusz.net czyli np. obiektów noclegowych, konferencyjnych, gastronomicznych, rozrywkowych, firm transportowych itp., oraz możliwość zapoznania się z nimi,

c) redagowanie opisów i zdjęć Klientów Wakacjusz.net 

2.10 Panel Administracyjny – strefa informacji, która dostępna jest tylko i wyłącznie po zalogowaniu, a przy pomocy której Użytkownik może zarządzać opisami swoich usług.

§3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów

3.1  Użytkownik zawiera umowę z Wydawcą Portalu Wakacjusz.net poprzez wypełnienie formularza rejestracji i zamówienia Usług na Portalu, tym samym stwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania, potwierdza także, że zapoznał się opisem Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz ich warunkami świadczenia drogą elektroniczną. Przesłanie linku aktywacyjnego, na wskazany przez Użytkownika adres mailowy, jest równoznaczne z przyjęciem przez Wydawcę zamówienia oraz zawarciem umowy pomiędzy Wydawcą, a Użytkownikiem. Wydawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku rejestrowego Użytkownika bez podania przyczyny. 

3.2 Użytkownicy mają prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania poprzez Panel Administracyjny lub usunięcia poprzez poinformowanie o tym zamiarze administratora Portalu Wakacjusz.net drogą elektroniczną na adres kontakt@wakacjusz.net.

3.3 Rozwiązanie przez Użytkownika umowy na świadczenie Usług za pośrednictwem Portalu Wakacjusz.net może nastąpić w każdej chwili, poprzez wyrejestrowanie Użytkownika z Portalu. Czynność ta odbywa się za pośrednictwem kontaktu elektronicznego na adres kontakt@wakacjusz.net. Użytkownik zobowiązany jest także do pisemnego wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług za pośrednictwem Portalu. Rozwiązanie umowy może nastąpić nie wcześniej niż na miesiąc przed upływem okresu abonamentowego czyli 12 miesięcy.

3.4 Subskrypcja Newslettera następuje poprzez wpisanie swojego adres e-mail na stronie Portalu Wakacjusz.net, w tym momencie zostaje zawarta umowa z Użytkownikiem o subskrypcji Newsletterów.

3.5 Rezygnacja z subskrypcji Newslettera następuje poprzez wysłanie maila na adres kontakt@wakacjusz.net o treści "Rezygnuje z subskrypcji Newslettera Wakacjusz.net"

 

§4. Zasady korzystania z Portalu

4.1 Korzystanie z zasobów Portalu jest bezpłatne, z wyłączeniem funkcjonalności Usług płatnych opisanych na Portalu Wakacjusz.net. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w ramach rozwoju Portalu kolejnych produktów płatnych.

4.2 Portal Wakacjusz.net skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych szeroko pojętą turystyką i wypoczynkiem, w szczególności do osób pragnących wyszukać obiekty  noclegowe, konferencyjne, gastronomiczne, rozrywkowe, firmy transportowe. 

4.3 Wydawca Portalu Wakacjusz.net posiada uprawnienia do nieograniczonego decydowania o zawartości Portalu oraz zastrzega sobie prawo do dokonywania w nim zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania lub informowania o tym Użytkowników.

4.4 W przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Portalu Wakacjusz.net, Wydawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu i dostępie do Portalu. Portal Wakacjusz.net jest uprawniony do zawieszenia działalności Portalu w każdej chwili bez konieczności informowania Użytkowników o przyczynie takiej decyzji.

4.5 Warunkiem korzystania z Portalu jest akceptacja Regulaminu, która następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas Rejestracji lub poprzez samo wejście na Portal i korzystanie z zamieszczonych treści.

4.6 Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Portalu powstałe z przyczyn niezależnych od Wydawcy (m.in. działanie siły wyższej, błędne działanie lub awarie, w tym awarie łączy dostawców Internetu, awarie sprzętu lub oprogramowania Użytkowników, itp.) oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.

4.7 Wydawca nie ponosi odpowiedzialności i równocześnie zabrania zamieszczania treści, reklam, zdjęć publikowanych na Portalu przez Użytkowników niezgodnych z prawem, zawierających treści pornograficzne, naruszających prawa autorskie lub sprzecznych z zasadami uczciwej konkurencji. Wydawca zastrzega sobie prawo do usunięcia publikacji, które naruszają wyżej wymienione prawa. 

4.8 Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność informacji i danych zawartych w zasobach Portalu, w szczególności za prawdziwość tekstów reklam. Użytkownik powinien samodzielnie dokonać weryfikacji danych zamieszczanych w Portalu Wakacjusz.net przed podjęciem decyzji biznesowych. 

4.9 Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Portalu treści wyłącznie w zakresie własnego, osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do własnych i cudzych celów, w tym komercyjnych, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy lub uprawnionego podmiotu.

4.10 Portal Wakacjusz.net oświadcza, że:

- Nie bierze udziału ani też nie pośredniczy w żadnych transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami Portalu Wakacjusz.net. 

- Nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku  współpracy pomiędzy Użytkownikami, która powstała w wyniku zamieszczonej na stronach Portalu oferty, reklamy oraz za skutki wykorzystania innych informacji zamieszczonych w Portalu. Każdorazowo Użytkownik korzysta z prezentowanych w Portalu materiałów na własne ryzyko, odpowiedzialność oraz we własnym interesie.

- Nie może w pełni uwiarygodnić Osób/Firm korzystających z Portalu.

- Nie ponosi odpowiedzialności za jakość dodawanych za pośrednictwem Portalu ocen oraz za ich prawdziwość, jednak dokłada wszelkich starań aby Portal był miejscem wymiany rzetelnych oraz imiennych ocen i opinii.

 

§5. Własność intelektualna, odpowiedzialność i zastrzeżenia Wydawcy

5.1  Użytkownik może zamieszczać treści jedynie pod warunkiem przysługiwania mu wszelkich praw własności intelektualnej niezbędnych do zgodnej z prawem ich eksploatacji. W przypadku zamieszczenia treści nie spełniających tych warunków, Użytkownik odpowiedzialny jest za zaspokojenie roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw, o których mowa powyżej.

5.2 Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Wydawcę o wszelkich występujących w Portalu treściach nieautoryzowanych i bezprawnym korzystaniu z materiałów zamieszczonych przez Wydawcę w Portalu.    

5.3  W chwili zamieszczenia reklamy na Portalu Wakacjusz.net, Użytkownik udziela Wydawcy bezpłatnej, bezterminowej, nieograniczonej co do miejsca i czasu licencji na korzystanie z wprowadzonych przez siebie treści na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zamieszczenia Tekstu w Portalu, a w szczególności na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.).

5.4 Wydawca zastrzega sobie prawo do dystrybuowania, moderowania, usuwania i wykorzystywania wszelkich materiałów, zamieszczonych lub zgłoszonych przez Użytkownika do publikowania w Portalu w dowolny sposób.

5.5 Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Wydawcę o wszelkich występujących w Portalu treściach nieautoryzowanych i bezprawnym korzystaniu z  materiałów zamieszczonych przez Wydawcę w Portalu.

5.6 Wydawca zastrzega sobie prawo kontroli poziomu dyskusji prowadzonej w Portalu pod względem merytorycznym i formalnym. W skrajnych wypadkach opinie niezgodne z prawdą, dobrymi obyczajami lub z Regulaminem będą usuwane przez Wydawcę.

 

§6. Ochrona danych osobowych w Wakacjusz.net

6.1 Dane osobowe Użytkowników udostępniane podczas rejestracji Wydawca - Concept Apps Łukasz Grzejszczak właściciel portalu Wakacjusz.net przechowuje i przetwarza w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez Użytkownika zgody oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku, o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami). Zbiory danych osobowych zostały zgłoszone i zarejestrowane w rejestracji Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych (GIODO) pod numerami: 146800, 146802.

6.2 Rejestracja w Portalu Wakacjusz.net polega na wypełnieniu i wysłaniu przygotowanego formularza. W formularzu należy podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail i telefon kontaktowy oraz  nazwę i adres firmy, służbowy adres e-mail i numer telefonu, w przypadku gdy Użytkownik jest zatrudniony. 

6.3 Użytkownik sam decyduje o zmianach w swoim opisie dostawcy korzystając z udostępnionych przez Wydawcę narzędzi w Panelu Administracyjnym. 

6.4 Użytkownik zobowiązuję się chronić i zachować w poufności swój login i hasło umożliwiające uzyskanie dostępu do Usług świadczonych przez Portal Wakacjusz.net, a Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe ze skorzystania przez osoby nieupoważnione przez Użytkownika z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu w razie ujawnienia osobom nieupoważnionym loginu i hasła z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.

6.5 Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na: otrzymywanie e-mailem, faxem i sms-em informacji na temat nowości i promocji  w Wakacjusz.net, otrzymywanie informacji reklamowych od Portalu Wakacjusz.net zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002r. Dz. U. nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną" oraz na przetwarzanie przez Concept Apps właściciela portalu Wakacjusz.net jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. nr 133, poz. 883).

6.6 Użytkownik ma prawo żądać rezygnacji z przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych. Rezygnacja jest tożsama z otrzymaniem rezygnacji z Newslettera na adres kontakt@wakacjusz.net

6.7 Użytkownik ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa w ust. 4.10 - w takim przypadku usunięcie danych niezbędnych do świadczenia Usług za pośrednictwem Portalu jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy poprzez wyrejestrowanie z Portalu.

 

§7. Postępowanie reklamacyjne

7.1 Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu Wakacjusz.net oraz problemy z korzystaniem ze świadczonych za jego pośrednictwem Usług należy zgłaszać pod adresem poczty elektronicznej kontakt@wakacjusz.net. lub listem poleconym na adres Wydawcy.

7.2 Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres składającego reklamację jak również dokładny opis i powód reklamacji.

7.3 Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Wydawcę niezwłocznie, w kolejności wpływu, z zastrzeżeniem, iż maksymalny czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

7.4 Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana przez Wydawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

 

§8. Postanowienia końcowe

8.1 W przypadku naruszeń postanowień Regulaminu przez Użytkownika, Wydawca może natychmiast i bez powiadamiania Użytkownika zablokować dostęp do wybranych Usług, usunąć powstałe naruszenia, a w ostateczności usunąć Profil Użytkownika, Wpis, Opis Dostawcy, zdjęcia, ocenę lub inną publikację, a także rozwiązać z Użytkownikiem umowę o świadczenie Usług za pośrednictwem Portalu.

8.2 Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

8.3 Wielkość opłat oraz sposób ich uiszczania za Usługi świadczone odpłatnie określa cennik zamieszczony na podstronie wakacjusz.net/dodanie-obiektu  

8.4 Niniejszy Regulamin oraz korzystanie przez Użytkowników z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Wakacjusz.net podlegają prawu polskiemu, a w szczególności przepisom Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zmianami). i ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), których przepisy stosuje się w kwestiach nie uregulowanych w Regulaminie.

8.5 W razie ewentualnych sporów wynikłych w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Wakacjusz.net lub na tle przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, wyłączną jurysdykcję będą posiadać polskie sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Wydawcy.

8.6 Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z ewentualnymi pytaniami lub sugestiami można uzyskać pod adresem kontakt@wakacjusz.net.


Ostatnio dodane obiekty